Chứng nhận > Global Security Verification

Trong quá trình tuân thủ và thực thi theo các chuẩn mực an ninh trong chuỗi cung ứng, các công ty phải đánh giá chuỗi cung ứng của họ, bao gồm xác định, giảm thiểu và loại bỏ các mối nguy an ninh tiềm ẩn. Chương trình GSV của Intertek tích hợp nhiều chương trình an ninh toàn cầu trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả C-TPAT (Chương trình hợp tác chống khủng bố giữa Hải quan và Hiệp hội Thương mại), PIP (Bảo vệ đối tác) và AEO (Chương trình thương nhân ưu tiên đặc biệt). Chương trình GSV sẽ giúp khách hàng quốc tế và các nhà cung cấp phát triển quá trình kiểm tra an ninh toàn cầu, nhằm mục đích đảm bảo an ninh, kiểm soát rủi ro, với hiệu quả và chi phí hợp lý.

Chương trình GSV của Intertek tích hợp nhiều chương trình an ninh toàn cầu trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả C-TPAT (Chương trình hợp tác chống khủng bố giữa Hải quan và Hiệp hội Thương mại), PIP (Bảo vệ đối tác) và AEO (Chương trình thương nhân ưu tiên đặc biệt). Chương trình GSV sẽ giúp khách hàng quốc tế và các nhà cung cấp phát triển quá trình kiểm tra an ninh toàn cầu, nhằm mục đích đảm bảo an ninh, kiểm soát rủi ro, với hiệu quả và chi phí hợp lý.

Nội dung đánh giá của Chương trình GSV bao gồm 8 phần chính:

Nhân viên bảo vệ

Lưu trữ và phân phối

Hệ thống an ninh

Kiểm soát thông tin lô hàng

Hồ sơ và tài liệu

Kiểm soát truy cập thông tin

Kiểm soát nhà thầu

Kiểm soát xuất khẩu và giao nhận

Chương trình GSV sử dụng cách tiếp cận tổng thể đối với vấn đề an ninh qua việc cung cấp một báo cáo đánh giá an ninh dễ hiểu, chuẩn hoá việc thu thập dữ liệu và đánh giá cho điểm, đề xuất các giải pháp xử lý cũng như các chương trình đào tạo để cải tiến tình trạng an ninh. Với hcương trình công nhận kết quả, hnững nhà máy có đăng ký đánh giá theo chương trình GSV và đạt được chứng chỉ GSV có thể chia sẻ báo cáo và chứng chỉ đó với bất kỳ khách hàng nào.Các chứng nhận khác: